Stap V

Stap V Aanbeveling en invoering: voorkeursoplossing en implementatie

Dit onderdeel neem je als bijlage op. Het maak geen onderdeel uit van het adviesrapport, maar geeft wel een antwoord als opdrachtgevers naar je standpunt vragen

A. Welk (strategisch) alternatief heeft uw voorkeur? Motiveer uw voorkeur met tenminste vier argumenten.

B. Heeft dit alternatief ook nadelen? Geef tenminste twee nadelen met een motivatie

C. Noem enkele randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om uw adviezen daadwerkelijk te kunnen invoeren.

Achtergrond van stap V

 Bij STAP IV moet je een verantwoorde keuze durven maken uit de ontwikkelde aanbevelingen / alternatieven en deze verder uitwerken. Soms heeft het zin een combinatie van twee alternatieven  / aanbevelingen te maken als daardoor het probleem nog wat beter wordt aangepakt. Belangrijk is hier dat je laat zien, dat je je niet alleen verantwoor­delijk voelt voor de kwaliteit van het advies, maar ook voor de haal­baarheid en acceptatie ervan.

Bij een compleet antwoord horen derhalve aanvullende uitwerkingen: – Schets van het traject van invoering, bijvoorbeeld een stappenplan, waarbij je een toelichting geeft welke maatregelen het eerst moeten plaatsvinden en welke pas daarna kunnen worden uitgevoerd.

 • Realiteitszin aangaande de urgentie van de problematiek kan daarbij van invloed zijn. Soms moeten bepaalde maatregelen op korte termijn worden genomen, terwijl andere een langere termijn vergen.
 • Voorzien in de benodigde voorwaarden om het gekozen alternatief maximale kans van slagen te geven. Denk aan opleidingen, interne personeelswisselingen, externe werving.
 • Opbouwen van het benodigde draagvlak (E = K x A!) bij diverse betrokkenen, zowel intern als extern; denk aan medewerkers (en OR!), commissarissen, aandeelhouders, financiers en andere stakeholders.
 • Besef van mogelijke nadelen, die aan de gekozen oplossing kleven, benoemen en zo mogelijk voorstellen van flankerende maatregelen om de nadelen te compenseren.
 • Bij de laatste stap is het noodzakelijk dat je een terugkoppeling maakt naar STAP 1 (het gegeven in de case) en STAP 3 (de probleem­stelling) om na te gaan of de uiteindelijk gekozen aanbeveling inder­daad voldoende bijdraagt aan de oplossing van de knelpunten in de case.

Beoordeling bij stap V

 Er is in het algemeen niet een `beste’ oplossing. Bij de beoordeling spelen een belangrijke rol:

 • de argumentatie
 • de samenhang met de probleemstelling

Veel voorkomende fouten bij STAP V

 • geen duidelijke keuze
 • keuze onvoldoende beargumenteerd
 •  benodigde voorwaarden niet voldoende geanalyseerd en uitge­werkt
 • wijze van implementatie onvoldoende uitgewerkt.

 Met betrekking tot randvoorwaarden  nog het volgende:

Randvoorwaarden geven een AANVULLING op de alternatieven waaraan voldaan moet worden om de aanbevelingen goed te kunnen invoeren. Bijvoorbeeld:

 • Fasering van de invoering bij grote veranderingen, wie geeft hieraan leiding ? (Organisatieonderzoeken ondersteunen met deskundigen ?)
 •  Is er voldoende financieel draagvlak om veranderingen te kunnen implementeren? Moet er nieuw personeel aangenomen worden?
 • Moet het huidige en toekomstige personeel geschoold worden?
 • Is er voldoende draagvlak voor veranderingen (cultuur).Moet de ondernemingsraad betrokken worden?
 • Dient er sprake te zijn van organisatieontwikkeling, of is er sprake van reorganisatie?
 • Moet er iets aan managementontwikkeling (Management development) gedaan worden?

Reacties zijn gesloten.