Concepten

Deze site wordt gebruikt om basale begrippen en managementconcepten te verzamelen over Management en Organisatie. Basisbegrippen en concepten die gebruikt kunnen worden bij de analyse van business cases en zijn de ladenkast waaruit je systematisch kunt putten zowel bij integraal onderzoek als partieel onderzoek van cases of bedrijfssituaties.

De integrale aanpak heeft de voorkeur, dit omdat veel problemen terug te herleiden zijn op het ontbreken van een duidelijke visie, missie, normen en waarden of ontstaan vanuit de structuur die niet meer past of de cultuur van de organisatie waardoor er problemen ontstaan in de samenwerking tussen mensen middelen en processen. Dus check bij partieel onderzoek eerst of er geen onderliggende problematiek is vanuit het voorgaande.

Situatie afhankelijk kunnen deze begrippen en concepten handvatten bieden voor het geven van adviezen. In principe zijn alle teksten die bij de begrippen op deze site staan ontleend aan bronnen, of gecombineerd vanuit bronnen. De bronnen komen soms uit schriftelijke literatuur, maar daarnaast zoveel mogelijk van uit direct toegankelijke internetadressen. Het nadeel van het laatste is, dat links onderhouden moeten worden en soms niet meer werken omdat de betrokken sites niet meer bestaan of dat pagina’s verwijderd zijn.

Analyse en advies

Bij organisatie analyse en advies vindt eerst een vooronderzoek plaats waarin de knelpunten en relevante omstandigheden boven water komen. Door de in deze site opgenomen theoretische concepten/begrippen de revue te laten passeren en te koppelen aan de situatie waarin de organisatie zich bevindt ontstaat een duidelijk beeld op basis waarvan de adviesopdracht/probleemstelling geschreven wordt. 

De theoretische concepten/begrippen zijn op deze site genummerd en worden gebruikt, mits passend bij de casus en probleemstelling bij de professionele verantwoording van de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.  Uit dit geheel kunnen adviezen en aanbevelingen gedestilleerd worden, met als doel het oplossen van knelpunten en het geven van perspectief en een ontwikkelingsrichting van de betreffende organisatie.

De conceptuele basis van je analyse is dat er eerst wordt gekeken naar de strategie, vervolgens naar de structuur en ontwikkelingen daarin. Daarna wordt gekeken naar de afstemming tussen mensen middelen en processen, in de wetenschap dat cultuur, groepsvorming en groepsprocessen uiterst belangrijk zijn voor het functioneren van processen in de organisatie en voor het effectueren van aanbevelingen. Gebruik de begrippen dan ook volgtijdelijk ook qua nummering bij je analyse om te bekijken of ze toepasbaar zijn gegeven de casus. Ze vormen daarmee een checklist voor je professionele verantwoording.

Deze volgorde heeft een reden. Er zijn boeken volgeschreven over ‘Structuur volgt de strategie’ of nee ‘Strategie volgt de structuur’. Maar waar het om gaat is dat bij een bedrijf zonder strategie het niet goed zal gaan. De richting is dan ver te zoeken, nog afgezien van de afwezigheid van een visie, normen en waarden. Dus altijd eerst naar de strategie en vervolgens naar de structuur etc. kijken, ook al ben je bezig met partieel onderzoek zoals bijvoorbeeld het onderzoeken naar het functioneren van zelfsturende teams of onderzoek naar het effect van een bepaald beloningssysteem in een bepaalde organisatie.

De strategie is van invloed op de structuur. Als bijvoorbeeld besloten is te expanderen naar het buitenland, zal dit invloed hebben op de structuur. Maar als de investering zijn gedaan, nieuwe mensen zijn aangenomen, zal dit ook van invloed zijn op de strategie, laat staan als er veel geld geïnvesteerd is, dan kun je niet zomaar de strategie snel wijzigen.

De structuur van een organisatie is het jasje wat niet mag knellen, noch ten opzichte van de strategie, nog ten opzichte van de samenwerking van middelen en processen. De structuur ‘kijkt’ wat dat betreft zowel naar de strategie als naar de samenwerking van mensen middelen en processen. In de analyse bekijk je eerst hoe de strategie de structuur be├»nvloed, en vervolgens hoe de structuur de samenwerking maximaal faciliteert of zou moeten faciliteren. Vervolgens kijk je welke belemmeringen de structuur en cultuur kunnen hebben voor de strategie en de samenwerking tussen mensen middelen en processen.

E-mail Contact: basicsmanagement@gmail.com

Reacties zijn gesloten.