Organisatiestructuur

Een organisatieschema, ook wel organogram of organigram genoemd) is een vereenvoudigde, schematische voorstelling van de wijze waarop formeel taken verdeeld zijn over personen en/of afdelingen en hoe de gezagsverhoudingen liggen tussen personen en/of afdelingen.

Ofwel: een organisatieschema is een vereenvoudigde weergave van de organisatiestructuur.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat een organisatie zijn doelen kan bereiken. Het vraagstuk van de juiste organisatiestructuur speelt met name in grote organisaties. Daar moet men nadenken over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden.

De organisatiestructuur van een bedrijf staat in principe los van de juridische structuur, die bepaald wordt door de rechtsvorm van het bedrijf. De simpelste rechtsvorm is het eenmansbedrijf. Een bedrijf kan ook uit één of meerdere vennootschappen bestaan. Ieder van de types heeft bepaalde rechten en plichten, in de wet is bijvoorbeeld de aansprakelijkheid vastgelegd en de verplichting om al dan niet de jaarresultaten te moeten publiceren.

Organisatievormen

Onderscheid kan gemaakt worden naar de formele organisatievormen, die met name de invulling van de personele structuur betreffen

 Bron: Jos Marcus en Nick van Dam, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en management, Wolters Noordhoff, 2009, 6e druk

Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie#Organisatieschema

Bron: http://123management.nl/0/020_structuur/a211_structuur_01_organisatiestructuur.html

Maar zie ook: https://www.twynstraguddekennisbank.nl/organisatiekunde/structuur

Reacties zijn gesloten.