Organigram tekenen

Inleiding op het tekenen van een organigram en:   Regels om te tekenen , Verticale vormHorizontale vorm

Het organisatieschema dient om inzicht in de opbouw van een organisa­tie te verkrij­gen. Het gaat daarbij om de formele verhoudingen tussen organen en afdelin­gen. Deze verhou­dingen kunnen zowel hiërarchisch (gezagsver­houdin­gen) als functio­neel (voor­schriften en richtlijnen) van aard zijn. 

Met de begrippen F, PGM (Functioneel, Product, Gebied, Markt) en de gradaties Afdeling, Coördinator, Comité kun je in alle situaties een organigram tekenen.

Organisatieschema, organigram of organogram zijn identieke termen.

In vrijwel iedere organisatie bestaat behoefte om de formele hiërar­chische en functione­le verhoudin­gen duidelijk te maken en is er wel een of andere vorm van vastlegging van de organisatiestructuur aanwe­zig. 

Bij de weergave van een organisatiestructuur gaat het in de eerste plaats om de onderlinge verhouding tussen de diverse afdelin­gen, subafdelingen, hulpafdelin­gen, overleggroeperingen, commissies, projectgroepen. Pas in tweede instantie gaat het erom welke personen bepaalde func­ties bekleden en welke taken zij vervullen. De doelstelling van een organisatieschema sec is dan ook beperkt. 

Naast de formele gezags- en verantwoorde­lijkheidslijnen laat het zien over welke groepen, afdelingen of personen het werk is verdeeld. Soms kan ter verduidelijking in deze schema’s d.m.v. omschrijvingen iets worden meege­deeld over de aard van de werkzaamheden.

Een organisatieschema suggereert een exactheid met betrekking tot de weergave van onderlinge verhoudingen, die in de praktijk niet aanwe­zig zal zijn. Immers informele contacten en verhou­dingen worden niet weergege­ven of afgebeeld. Dit geldt ook voor de mate waarin een hiërarchische verhou­ding geldt.

M.a.w. een organisatieschema is niet geschikt om de mate van bevoegd­heid en verant­woorde­lijkheid van de verschillende functies, functio­narissen weer te geven.

In het algemeen geldt voor schema’s of schematechnieken dat de weerga­ve van de werkelijk­heid op arbitraire wijze ingekaderd wordt. Hanteer daarom schema’s met de nodige voorzichtig­heid en trek er geen absolute conclusies met betrekking tot organisa­tori­sche problemen uit. Gesprek­ken met mensen in de organisatie kunnen wel zo verhelde­rend werken.

Wat dat betreft kun je een organisatieschema met een kaart vergelij­ken. Een kaart is onmisbaar om verbindingswegen tussen steden en dorpen te vinden, maar vertelt ons niets over de economische en sociale relaties in een bepaald gebied.

 In de praktijk zullen lang niet altijd de aanwezige organisatiesche­ma’s actueel bijgewerkt zijn, zeker niet wanneer een organisatie regelmatig organisatorische veranderingen ondergaat. Toch is het vooral in de wat complexere organisaties van belang steeds over een juist inzicht te be­schikken met betrekking tot de opbouw van de organisatie en dient de organisatie te beschikken over een organi­sa­tiehand­boek. Het bijwerken kan worden vergemakkelijkt door computer­toepas­singen. 

Het ontwerp van een organisatiestructuur kan visueel verduidelijkt worden met behulp van een schematische voorstelling: een organisatie­schema of organigram. Het schema geeft een globaal inzicht in de formele taakverdeling en de formele gezags­ver­houdingen, niet meer en niet minder.

De schema’s van Henry Mintzberg zijn in wezen omcirkelingen van het gewone hiërar­chi­sche schema. Voor diegene die de theorieën van Mintzb­erg kennen is het van belang te weten dat het traditionele onderscheid tussen lijn, staf en functi­o­nele hulpafdelingen door Mintzb­erg verla­ten wordt. Zowel de functio­nele hulpafde­lingen, als de staf afdelin­gen worden door hem staf genoemd.

Zie ook: http://www.house-of-control.nl/organisatiestructuren-mintzberg-configuratie-coordinatiemechansimen-organisatietypen.html

In deze tekst wordt vastgehouden aan de definitie (anders dan die van Mintzberg) die inhoudt dat een gewone staf-afdeling uit­sluitend adviesbe­voegd­heden heeft en de functionele hulpafdelingen zowel adviserend kunnen optreden, als dwingend, d.w.z. in de lijn.

Regels om te tekenen , Verticale vormHorizontale vorm

Reacties zijn gesloten.